GDPR

Jak se staráme o Vaše data...?

Pravidla zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů zajišťují bezpečnost a důvěrnost Vašich osobních údajů.

Společnost LAESA EU s.r.o. jako správce osobních údajů

LAESA EU s.r.o., IČ 08506451 , se sídlem Palackého 851, 341 01 Horažďovice, je správcem Vašich osobních údajů. Skutečnost, že jsme správci osobních údajů, znamená, že dodržujeme zásady zpracovávání osobních údajů a že s Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnými zákony, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2018 (obecné nařízení o ohraně osobních údajů), rozhodujeme o účelu a prostředcích zpracovávání Vašich osobních údajů a zajišťujeme, že Vaše osobní údaje jsou řádně zabezpečeny. Chráníme Vaše osobní údaje pomocí nejmodernějších technologií a průběžně vyhodnocujeme a aktualizujeme naše procedury sloužící k ochraně Vašich osobních údajů.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Ať už si hledáte zaměstnání, odpovídáte na konkrétní inzerát, poskytujete nám své CV (přímo nebo v rámci našich procesů náboru a hledání vhodných kandidátů) nebo nás jinak kontaktujete s cílem získat informace o zaměstnání (elektronicky, písemně, prostřednictvím našeho náborového formuláře, telefonicky atd.), poskytujete nám osobní údaje, které zpracováváme v průběhu celého procesu obsazování volných pracovních pozic a při poskytování našich služeb. Veškeré naše služby souvisí s hledáním zaměstnání, náborovým procesem, hledáním vhodných kandidátů a osobním rozvojem.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze z legitimních důvodů. Pokud není uvedeno jinak, zpracováváme osobní údaje uchazečů o zaměstnání s jejich výslovným souhlasem nebo v souvislosti s plněním smlouvy uzavřené s námi. Pokud uchováváme vaše osobní údaje, např. kvůli soudnímu sporu, zakládá se toto zpracovávání na našem legitimním zájmu. Jakékoliv sdílení osobních údajů kandidátů s našimi smluvními partnery je podmíněno Vaším souhlasem.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Můžeme zpracovávat následující osobní údaje či kategorie osobních údajů. To neznamená, že u každého kandidáta zpracováváme veškeré níže uvedené osobní údaje. Nemůžeme například uvést veškeré osobní údaje, které nám uchazeči o práci předkládají ve svých životopisech a dalších souvisejících dokumentech. Mějte prosím na paměti, že níže uvedené příklady nemusejí být vyčerpávající.

Jméno a příjmení

Akademický titul, dosažené vzdělání

Adresa trvalého bydliště, kontaktní adresa

Státní příslušnost

Datum a místo narození, rodné číslo

Telefonní číslo, e-mailová adresa

Očekávaná odměna / plat

Řidičské oprávnění

Informace uvedené ve Vašem životopise, na Vašem profilu na našich internetových stránkách, přílohy k Vaší odpovědi na inzerát či Vaše žádost o informace

Pracovní zkušenosti / informace o předchozím a současném zaměstnání

Informace o registraci na Úřadu práce

Fotografie (pokud nám ji poskytnete jako přílohu k vašemu životopisu)

Odkaz na Váš profil na sociálních sítích a jeho obsah

Informace o zahájení zaměstnání, výši platu, ukončení zaměstnání

Znalost jazyků, speciální dovednosti/znalosti a profesní kvalifikace

Hodnocení osobnostních charakteristik

Za jakými účely osobní údaje zpracováváme?

Zpracovávání osobních údajů nám pomáhá v naší činnosti zprostředkovatele zaměstnání a pomáhá nám poskytovat rovněž související služby, které zahrnují mj. reakci na Vaši odpověď na pracovní inzerát a korespondenci mezi Vámi a Vašimi potenciálními zaměstnavateli během náborového procesu. Dále zpracováváme Vaše osobní údaje za přímými marketingovými a statistickými účely, kteréžto zpracovávání je odůvodněno naším legitimním zájmem.

Osobní údaje shromažďujeme, abychom uchazečům usnadnili náborový proces a klientům pak vyhodnocování Vašich dovedností, zkušeností, kvalifikace a vhodnosti pro stávající a budoucí pracovní pozice, o které byste mohli mít zájem. Zejména pak vyhodnocujeme, zda jste pro danou pozici jako kandidát vhodný a také, že vaše vzdělání, zkušenosti a jazykové znalosti splňují požadavky inzerované pozice, a zda je nabízená odměna v souladu s Vašimi očekáváními. Tento proces vyhodnocení lze kategorizovat jako profilování podle článku 4, odstavce 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Tím, že přijmete tyto Zásady ochrany soukromí, souhlasíte s profilováním svých osobních údajů za tímto účelem.

Osobní údaje rovněž shromažďujeme a ukládáme, abychom je zpracovali pro účely společnosti LAESA EU s.r.o. jakožto agentury zprostředkovávající práce. Pokud k odpovědím na inzeráty na Facebookových nebo internetových stránkách nebo prostřednictvím jiného média přikládáte přílohy, zasíláte je dobrovolně a osobní údaje obsažené v těchto přílohách budou zpracovány pro účely vyhodnocení vaší vhodnosti jako kandidáta pro danou pozici.

Odkud získáváme vaše osobní údaje?

Většinu osobních údajů, které zpracováváme, získáváme přímo od Vás (např. Prostřednictvím telefonního hovoru, našich internetových stránek, odpovědi na pracovní inzerát, na veletrzích či jiných akcích, tím, že nám dáte sovu vizitku atd.). Někdy rovněž obdržíme Vaše osobní údaje od třetích stran, např. od pracovních portálů nebo od Vašich předchozích zaměstnavatelů v případech, že jste nám poskytli jejich kontaktní údaje, a od našich klientů v případě, že došlo k uzavření pracovní smlouvy nebo jiné podobné dohody.

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme?

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu, která je nezbytně nutná vzhledem k účelu, za jakým údaje zpracováváme. Pokud svůj profil nesmažete nebo neodvoláte souhlas, který jste dali při registraci, Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let od okamžiku, kdy jste naposled uzavřeli smlouvu s námi nebo naším klientem, ale ne méně než 7 let od okamžiku poskytnutí souhlasu. Pokud shledáme, že Vaše údaje již nejsou nezbytné pro žádný z účelů, za kterými byly zpracovávány, tyto údaje smažeme.

Komu Vaše osobní údaje přenášíme?

Vzhledem ke skutečnosti, že zpracováváme Vaše osobní údaje výslovně za účelem našich aktivit jako zprostředkovatele zaměstnání, a abychom poskytovali s tím související služby, přenášíme Vaše údaje zaměstnavatelům shánějícím zaměstnance na inzerované pozice nebo na inzeráty vytvořené společností LAESA EU s.r.o. V takovém případě jsou společnost LAESA EU s.r.o. a potenciální zaměstnavatel nezávislými správci Vašich osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané podle této informační brožury mohou být dále poskytovány oprávněným státním úřadům, institucím či dalším entitám za splnění příslušných zákonných podmínek. Pokud to bude nutné pro splnění účelu zpracovávání osobních údajů nezbytných pro plnění našich zákonných povinností či smluvních závazků, pro ochranu našich legitimních zájmů nebo pokud to bude plynout z Vašeho souhlasu, můžeme vaše osobní údaje převést externím dodavatelům, kteří nám poskytují podporu během náborového procesu. Tito externí dodavatelé mohou být v pozici zpracovatelů Vašich osobních údajů, v kterémžto případě musí tito dodavatelé zpracovávat a zabezpečit osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat informace o svých osobních údajích a rovněž právo na přístup k nim. Dále máte právo po nás požadovat, abychom Vaše osobní údaje opravili nebo smazali nebo omezili jejich zpracovávání. Rovněž můžete vznášet námitky vůči zpracovávání svých osobních údajů nebo požadovat přenositelnost těchto údajů. Mějte však prosím na paměti, že ne vždy se musíme řídit Vašimi požadavky na zrušení, omezení a přenositelnost a stejně tak vašimi námitkami. Budeme případ od případu přezkoumávat naše právní závazky a z těchto práv mohou být činěny výjimky.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím na našem e-mailu: office@laesa.cz

Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje rovněž můžeme, vedle jiných účelů, využít k tomu, abychom Vám zasílali komerční sdělení týkající se našich služeb zprostředkovatele zaměstnání, a to jak elektronickou poštou, tak prostřednictvím SMS zpráv. Tyto údaje můžeme využívat pro tento druh komunikace, ledaže jste (jako příjemce) tuto možnost odmítli. Zpracování je v tomto případě odůvodněno naším legitimním zájmem.

Máte právo kdykoliv si zvolit, že nechcete dostávat komerční sdělení. Můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu office@laesa.cz.

Ne všechny zprávy, které Vám zasíláme, jsou komerčními zprávami. Vaše kontaktní údaje rovněž využíváme ke komunikaci s Vámi, např. pro zasílání informací o změnách Obecných podmínek nebo těchto zásad zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme použít rovněž pro účely remarketingu a cílené reklamy na našich internetových stránkách a rovněž stránkách třetích stran a sociálních sítích (např. Facebook či Linkedin). Jedná se zejména o fotografie ze společných školení, společenských akcí, veřejná gratulace při pracovním výročí, které bylo zprostředkováno agenturou atd.

Máte na nás dotaz nebo požadavek ohledně Vašich osobních dat?